Thông báo quan trọng về dịch COVID-19
CHÍNH SÁCH COOKIE
Các cookies này thu thập thông tin về cách người dùng truy cập trang web và không lưu trữ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về cookies trên trang chính sách bảo mật ở cuối trang web này. Trang Chính sách Riêng tư

Quan hệ cổ đông

Đại hội cổ đông 2017 của City Ford là cuộc họp thường kỳ (thường là một năm) của các cổ đông của công ty City Ford nhằm mục đích:

  • Tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh qua một năm tài chính
  • Biểu quyết về chiến lược và các kế hoạch phát triển công ty trong những năm tới; và/hoặc
  • Giải quyết những vấn đề quan trọng khác liên quan đến đường lối phát triển công ty.
  • Bầu Chủ tịch hội đồng quản trị mới khi Chủ tịch hội đồng quản trị cũ đã hết nhiệm kì.

Thông tin chứng khoán


Xin vui lòng tải các tài liệu về thông tin chứng khoán của City Ford tại đây.

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2020

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thưởng Niên 2019

Công bố thông tin 2020

Công bố thông tin 2019

Công bố thông tin

Các nghị quyết và hợp đồng

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên City Auto 2018

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên City Auto 2017

Báo cáo tình hình quản trị

Báo cáo tài chính City Ford

Xin vui lòng tải thông tin dưới đây theo nhu cầu của quý vị bằng cách nhấn vào những khung chữ màu xanh này.

  • BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015

Báo cáo tài chính 2015Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015

  • BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

Báo cáo tài chính 2016Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016

  • BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

Báo cáo tài chính Q1/2017Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2017

Báo cáo tài chính Q2/2017Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2017

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017

Báo cáo tài chính Q3/2017Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất 2017Báo cáo tài chính năm 2017

  • BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018

Báo cáo tài chính năm 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018

  • BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

Báo cáo tài chính giữa niên độ Qúy I năm 2019

CTF- Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ Qúy I năm 2019

Báo cáo tài chính giữa niên độ Qúy II năm 2019

CTF- Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ Qúy II năm 2019

Tin tức