Thông báo quan trọng về dịch COVID-19
Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

Đại hội cổ đông 2017 của City Ford là cuộc họp thường kỳ (thường là một năm) của các cổ đông của công ty City Ford nhằm mục đích:

  • Tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh qua một năm tài chính
  • Biểu quyết về chiến lược và các kế hoạch phát triển công ty trong những năm tới; và/hoặc
  • Giải quyết những vấn đề quan trọng khác liên quan đến đường lối phát triển công ty.
  • Bầu Chủ tịch hội đồng quản trị mới khi Chủ tịch hội đồng quản trị cũ đã hết nhiệm kì.

Thông tin chứng khoán


Xin vui lòng tải các tài liệu về thông tin chứng khoán của City Ford tại đây.

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2023

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2022

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2021

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2020

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thưởng Niên 2019

Công bố thông tin 2023

Công bố thông tin 2022

Công bố thông tin 2021

Công bố thông tin 2020


Công bố thông tin 2019

Công bố thông tin

Các nghị quyết và hợp đồng

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên City Auto 2018

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên City Auto 2017

Báo cáo tình hình quản trị
Báo cáo tài chính City Ford

Xin vui lòng tải thông tin dưới đây theo nhu cầu của quý vị bằng cách nhấn vào những khung chữ màu xanh này.

  • BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015

Báo cáo tài chính 2015Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015

  • BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

Báo cáo tài chính 2016Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016

  • BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

Báo cáo tài chính Q1/2017Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2017

Báo cáo tài chính Q2/2017Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2017

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017

Báo cáo tài chính Q3/2017Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất 2017Báo cáo tài chính năm 2017

  • BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018

Báo cáo tài chính năm 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018

  • BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

Báo cáo tài chính giữa niên độ Qúy I năm 2019

CTF- Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ Qúy I năm 2019

Báo cáo tài chính giữa niên độ Qúy II năm 2019

CTF- Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ Qúy II năm 2019

Các khuyến mãi của đại lý

Xem tất cả các chương trình khuyến mãi mới nhất của City Ford

Tin tức

Xem tất cả các tin tức mới nhất từ City Ford