Thông báo quan trọng về dịch COVID-19

Báo cáo hợp nhất năm 2016

Xin vui lòng tải thông tin dưới đây theo nhu cầu của quý vị bằng cách nhấn vào những khung chữ màu xanh này

Báo cáo tài chính 2016Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016

Báo cáo hợp nhất năm 2017

Xin vui lòng tải thông tin dưới đây theo nhu cầu của quý vị bằng cách nhấn vào những khung chữ màu xanh này

Báo cáo tài chính 2017Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017

Báo cáo hợp nhất năm 2018

Xin vui lòng tải thông tin dưới đây theo nhu cầu của quý vị bằng cách nhấn vào những khung chữ màu xanh này

Báo cáo tài chính quý II 2018Báo cáo tài chính hợp nhất quý II 2018

Tin tức