Thông báo quan trọng về dịch COVID-19

Xin vui lòng tải các tài liệu về thông tin chứng khoán của City Ford tại đây.

Công bố thông tin

Các nghị quyết và hợp đồng

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên City Auto 2018

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên City Auto 2017

Báo cáo tình hình quản trị

Xin vui lòng tải thông tin dưới đây theo nhu cầu của quý vị bằng cách nhấn vào những khung chữ màu xanh này.

  • BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015

ERROR - Báo cáo tài chính 2015ERROR - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015

  • BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

ERROR - Báo cáo tài chính 2016ERROR - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016

  • BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

On ACBS - Báo cáo tài chính Q1/2017On ACBS - Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2017

On G.DRIVE - Báo cáo tài chính Q2/2017On G.DRIVE - Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2017

On G.DRIVE - Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017On G.DRIVE - Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017

G.DRIVE ERROR - Báo cáo tài chính Q3/2017G.DRIVE ERROR - Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2017

ON YANDEX - Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2017

ERROR - Báo cáo tài chính hợp nhất 2017Báo cáo tài chính năm 2017

  • BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018

Các khuyến mãi của đại lý

Xem tất cả các chương trình khuyến mãi mới nhất của City Ford

Tin tức

Xem tất cả các tin tức mới nhất từ City Ford